Commit e35a9371 authored by Volkan Uygun's avatar Volkan Uygun

refs #3494 Kasa hareket raporu xls türünde hata düzeltmesi

- Dönem öncesi devir toplamı eklendi
- Dönem sonu devir toplamı eklendi 
- Dövizli işlemlerin TL karşılığı eklendi
- SQL iyileştirmesi
- xls için görsellik iyileştirmesi
- Bu rapor önce Kasa sonra Döviz kırılımı olarak gösterilir. (PDF den özellikle farklı yapılmıştır.)
parent 98532849
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment